• Pon 10-18, Wt-Pt 8-16

Licytacja komornicza stanowi publiczną sprzedaż ruchomości (np. pojazdów mechanicznych, maszyn przemysłowych, biżuterii, sprzętu elektronicznego) lub nieruchomości (np. domy, mieszkania bądź działki) stanowiących własność dłużnika.


Aktualne ogłoszenia o licytacjach

Brak pozycji.


Licytacja ruchomości krok po kroku

Termin licytacji

O terminie licytacji komornik ogłasza poprzez dokonanie publicznego obwieszczenia w budynku sądu rejonowego właściwego dla miejsca licytacji oraz na stronie Krajowej Rady Komorniczej.

Jak przystąpić do licytacji komorniczej

W celu przystąpienia do licytacji w zdecydowanej większości przypadków, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, należy uiścić rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania. Rękojmi nie składa się jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. W przypadku, gdy licytant nie weźmie udziału w licytacji lub jej nie wygra, uiszczona rękojmia jest zwracana. W przypadku licytantów, którzy wygrali przetarg rękojmia zaliczana jest na poczet ceny nabycia.

Uczestnictwo w licytacji

W licytacji nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Przebieg licytacji

Przetarg wygrywa osoba, która zaoferowała najwyższą cenę. W pierwszej licytacji cena wywołania tzn. najniższa za jaką daną rzecz można kupić stanowi 75% ceny szacunkowej. Jeżeli pierwsza licytacja nie dojdzie do skutku, na wniosek dysponenta postępowania może zostać wyznaczona druga licytacja- wówczas cena wywołania stanowi 50% ceny oszacowania.

Wygranie licytacji

Podmiot, który wygrał licytację (nabywca), zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast – jeżeli wynosi ona mniej niż 500 zł. W sytuacji kiedy wartość wylicytowanego przedmiotu jest wyższa, wtedy nabywca musi od razu wpłacić 20% ceny, ale nie mniej niż 500 zł, a pozostałą część następnego dnia w godzinach urzędowania kancelarii lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.

Istotna uwaga

Warto mieć na uwadze fakt, że obwieszczenia o terminie i przedmiotach, które mają być licytowane możemy znaleźć w serwisie należącym do Krajowej Rady Komorniczej https://licytacje.komornik.pl


Licytacja nieruchomości krok po kroku

Termin i miejsce licytacji

Licytacja odbywa się w sądzie, w obecności i pod nadzorem sędziego. Wyceny nieruchomości zawsze dokonuje biegły sądowy. Cena wywołania w pierwszej licytacji wynosi 75%, a w drugiej 2/3 ceny oszacowania. Podobnie jak przy licytacji ruchomości publiczne obwieszczenie należy zamieścić na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej, oprócz tego także na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń sądu sprawującego nadzór nad egzekucją a także w lokalu organu gminy właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Jak przystąpić do licytacji komorniczej

Aby przystąpić do licytacji należy złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania-najpóźniej dzień przed licytacją (liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy kancelarii). W przetargu nie mogą uczestniczyć te same osoby co przy licytacji ruchomości.

Uczestnictwo w licytacji

W licytacji nieruchomości można wziąć udział bezpośrednio lub za pośrednictwem pełnomocnika ustanowionego do udziału w przetargu, przy czym pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.

Przebieg licytacji

Sama licytacja nieruchomości odbywa się ustnie a postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywołania. Sąd udziela przybicia na rzecz licytanta, który zaoferował najwyższą cenę.

Wygranie licytacji

Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu i po wykonaniu warunków licytacyjnych przez nabywcę (wpłata wylicytowanej kwoty), sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności na rzecz nabywcy.

Istotna uwaga

Przed przystąpieniem do licytacji warto skontaktować się z kancelarią, aby uzyskać informację co do szczegółów dotyczących sprzedawanych rzeczy czy praw i warunków licytacji, tak aby uniknąć ewentualnych rozczarowań.

Masz pytania?

Chętnie pomożemy, skontaktuj się z nami.

Mamy wieloletnie doświadczenie w kwestiach związanych z egzekucją komorniczą - chętnie pomożemy.