• Pon 10-18, Wt-Pt 8-16

KROK PO KROKU

Jak skutecznie wszcząć postępowanie egzekucyjne ?

Poniżej przedstawiamy krok po kroku jakie czynności winien dokonać wierzyciel w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi.


01

Tytuł wykonawczy

02

Wniosek egzekucyjny

03

OpłatyKrok 1 Tytuł wykonawczy

Chcąc wszcząć postępowanie egzekucyjne wierzyciel musi dysponować tytułem wykonawczym, który stanowi tytuł egzekucyjny (wyrok, nakaz zapłaty, postanowienie) zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Przed złożeniem wniosku upewnij się czy posiadane przez ciebie orzeczenie sądu posiada klauzulę wykonalności. Klauzula wykonalności znajduje się zwykle na końcu orzeczenia i jest nadrukiem lub pieczęcią o następującej treści „W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia ….. 20….. r. Sąd ….. w ….. / Referendarz sądowy w Sądzie ….. w ….. stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości / w zakresie ….. oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy”. W treści klauzuli znajdują się również identyfikatory numeryczne (PESEL, NIP lub KRS) wierzyciela i dłużnika. Klauzula opatrzona jest pieczęcią i popisem.
Uwaga (!) upewnij się czy identyfikatory numeryczne stron umieszczone na klauzuli wykonalności są poprawne – jeśli zauważysz błąd złóż wniosek do sądu, który wydał orzeczenie o sprostowanie błędu w klauzuli wykonalności i zwróć otrzymane orzeczenie z błędnymi danymi (wniosek taki nie podlega opłacie).
Jeśli orzeczenie, którym dysponujesz nie posiada klauzuli wykonalności od sądu, który je wydał złóż wniosek o nadanie klauzuli wykonalności – wzór wniosku znajdziesz w biurze obsługi interesanta lub na stronie internetowej sądu. Wniosek podlega opłacie sądowej 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron (jeśli twoje orzeczenie ma mniej niż 10 stron uiścić musisz jedynie 20 zł). Rachunki bankowe sądu właściwe do wnoszenia opłat znajdują się na stronie internetowej sądu. Opłaty możesz dokonać również w kasie sądu. Do wniosku dołącz dowód uiszczenia opłaty sądowej.

Uwaga (!) do wniosku egzekucyjnego dołączamy zawsze oryginał tytułu wykonawczego- komornik nie może prowadzić postępowania na podstawie kopii tytułu wykonawczego.


Krok 2 Wniosek egzekucyjny

Jeśli posiadasz już tytuł wykonawczy konieczne jest złożenie przez ciebie wniosku egzekucyjnego do komornika. Uwaga (!) przed złożeniem wniosku upewnij się czy komornik pozostaje właściwy do prowadzenia twojej sprawy (przeczytaj informacje zawarte w zakładce „Właściwość”). Możesz skorzystać ze wzoru wniosku egzekucyjnego zamieszczonego na stronie internetowej kancelarii. Wniosek należy własnoręcznie podpisać i załączyć do niego tytuł wykonawczy w oryginale. Jeśli reprezentujesz inną osobę koniecznie załącz pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionym odpisie, a jeśli wchodzisz w skład organu osoby prawnej- odpis z KRS.


Krok 3 – opłaty ponoszone przez wierzyciela

Samo złożenie wniosku o egzekucję świadczeń pieniężnych jest czynnością nieodpłatną, co oznacza iż w chwili składania wniosku nie musisz jeszcze ponosić żadnych kosztów. Kiedy komornik zweryfikuje poprawność wniosku wezwie cię o zaliczkę na wydatki, jakie musi ponieść w związku z podjętymi wobec dłużnika czynnościami egzekucyjnymi. O wydatkach tych będzie szczegółowo mowa poniżej.

Jeśli składasz wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego (zabezpieczenie świadczeń pieniężnych) np. na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym lub postanowienia o zabezpieczeniu (innego niż zabezpieczenie w sprawach alimentacyjnych), aby komornik mógł podjąć czynności będziesz musiał na jego wezwanie uiścić opłatę w wysokości 5% wartości świadczenia, które ma podlegać zabezpieczeniu.

Jeśli przedmiotem wniosku będzie egzekucja wydania rzeczy ruchomej, opłata uiszczana na rzecz kornika będzie stała i wyniesie 400 zł.

Wśród ustawowych zadań komornika spotkamy również czynność wprowadzenia w posiadanie nieruchomości służącej do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych dłużnika albo opróżnienia lokalu lub pomieszczenia służącego do zaspokojenia takich potrzeb tzw. eksmisja. Opłata od wniosku w tym przypadku również jest stała i wynosi 1 500 złotych. Opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji wprowadzenia w posiadanie innej nieruchomości albo opróżnienia innego lokalu lub pomieszczenia wynosi 2 000 złotych. Opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji innego świadczenia niepieniężnego niż w/w wynosi 400 złotych.

Jak wskazano powyżej komornik po uprzednim zweryfikowaniu tytułu wykonawczego i wniosku egzekucyjnego rejestruje sprawę w systemie, nadje jej sygnaturę i przesyła wezwanie do uiszczenia zaliczki na wydatki gotówkowe, na którą składają się:
1. koszty doręczenia korespondencji- 60 zł;
2. koszty uzyskania informacji o dłużniku z:
a) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych- 35,73 zł;
b) Urzędu Skarbowego- 35 zł;
c) Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych- 20 zł.

Uwaga (!) jeśli wniosek będzie zawierał błędy lub braki komornik wezwie dłużnika do jego uzupełnienia (skorygowania).

Jeżeli w drodze czynności przewidzianych w art. 801 § 1 pkt 1 k.p.c. (ustalenie majątku dłużnika w zakresie znanym mu z innych prowadzonych postępowań albo na podstawie publicznie dostępnych źródeł informacji, albo rejestrów, do których ma dostęp drogą elektroniczną) nie zdołano ustalić majątku dłużnika pozwalającego na zaspokojenie dochodzonego świadczenia, wierzyciel może zlecić komornikowi pisemnie poszukiwanie dalszego majątku dłużnika. Wierzyciel może owo „zlecenie” zawrzeć już we wniosku egzekucyjnym. Opłata od wniosku o zlecenie poszukiwania majątku wynosi 100 zł.

W tym miejscu należy podkreślić, że w przypadku kiedy egzekucja okaże się skuteczna poniesione przez wierzyciela koszty, komornik wyegzekwuje od dłużnika, a tym samym zwróci je wierzycielowi. W przypadku bezskuteczności postępowania egzekucyjnego komornik rozstrzygnie o kosztach – obciążając nimi, co do zasady dłużnika. Takie postanowienie komornika opatrzone wzmianką o prawomocności wierzyciel może przedłożyć ponownie komornikowi jeżeli zdecyduje się powtórnie wszcząć postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi.

Powyżej przedstawiono wykaz zasadniczych kosztów jakie poniesie wierzyciel składając wniosek egzekucyjny. W toku egzekucji może okazać się konieczne powołanie biegłego- np. do szacowania wartości nieruchomości czy ruchomości, przejazd poza miejscowość będącą siedzibą komornika czy też poniesienie kosztów składowania rzeczy odebranych dłużnikowi lub ich przewozu. W takim przypadku komornik wezwie o dodatkową zaliczkę na pokrycie tych kosztów. Z uwagi na dynamikę postępowania egzekucyjnego ważne jest by wierzyciel pozostawał w kontakcie z organem egzekucyjnym i podejmował kierowaną do niego korespondencję. Uwaga (!) zaliczki wnoszone na pokrycie kosztów czynności egzekucyjnych nie są dochodem komornika. Są one skrupulatnie ewidencjonowane i rozliczane a ewentualne nadpłaty są zwracane wierzycielowi.